STANOVY

České misie – náboženského a kulturního střediska, Inc.

 

1. NÁZEV

Tato organizace ponese název:

“Česká misie – náboženské a kulturní středisko Inc.“

 

2.SÍDLO

9415 Rochester Ave. Brookfield, IL 60513

 

3. POSLÁNÍ

Poslání české misie je následující:

 

a) Náboženská činnost

Zajištění duchovní a pastorační činnosti pro katolíky české etnické skupiny v oblasti Chicaga. Zajištění činnosti českého katolického kněze, který je poslán českou biskupskou konferencí a církevní jurisdikci dostává od místního ordináře. Misie zajišťuje české katolické bohoslužby a udělování svátostí, a další duchovní aktivity.

 

b) Vzdělávací činnost

Sobotní škola kardinála Berana pro děti s výukou katolického náboženství a českého jazyka. Přednášky a kursy pro dospělé.

 

c) Tisková služba

Vydávání českého náboženského a kulturního tisku. České noviny Hlasy národa a jiné náboženské a kulturní publikace.

 

d) Kulturní činnost

Pořádání zábavných a kulturních podniků a besídek, půjčování českých knih a filmů, informační služba atd.

 

 

4. ČLENSTVÍ

Členy České misie se mohou stát pouze katoličtí křesťané českého nebo slovenského původu a jejich rodinní příslušníci amerického původu. Činnost České misie je přístupná i ostatním lidem dobrého morálního charakteru, kteří nejsou členy České misie.

 

 

5. VZNIK ČLENSTVÍ

Členství v České misii vzniká písemnou registrací v České misii. Za osoby mladší 18 let podávají registraci rodiče nebo zákonitý zástupce. Z titulu své funkce je členem České misie kněz poslaný do Chicaga českou biskupskou konferencí a jeden zástupce české biskupské konference (zpravidla biskup pověřený péčí o české krajany žijící v zahraničí) a jeden zástupce Velehradu v Římě.

 

 

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství v České misii zaniká písemným odhlášením nebo pasivitou člena trvající 2 roky (neúčast na českých bohoslužbách či jiných akcích pořádaných Českou misií a žádná hmotná podpora České misie). Členům z titulu funkce zaniká členství, jakož i úřady v České misii ztrátou jejich funkce.

 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Členové České misie mají právo se účastnit českých bohoslužeb, přijímat zde svátosti, účastnit se kulturních akcí a dalších aktivit. Členové starší 18 let mají právo volit členy Misijní rady.

Povinností členů je dle svých možností se účastnit českých bohoslužeb a ostatních aktivit. Účastnit se členských schůzí a podle svých možností duchovně a hmotně podporovat činnost České misie.

 

 

8.  MISIJNÍ RADA

Česká misie má Misijní radu tohoto složení:

 

a) Předseda

Z titulu své funkce je předsedou České misie český katolický kněz, který je do oblasti Chicaga poslán českou biskupskou konferencí, a který řídí činnost celé misie. Pokud by nebyl český katolický kněz do Chicaga poslán, bude předseda volen stejně jako členové Misijní rady.

 

b) Čestní předsedové

Česká misie má z titulu své funkce dva (2) čestné předsedy. Jedním čestným předsedou je zástupce české biskupské konference  (zpravidla biskup pověřený péčí o české krajany žijící v zahraničí), druhým čestným předsedou je zástupce Velehradu v Římě. Čestní předsedové mají právo dozoru nad Českou misií a právo konat pravidelné vizitace. Podává se jim každoročně vyúčtování hospodaření a zpráva o činnosti České misie. Musí jim být do týdne oznámeno rozhodnutí Misijní rady týkající se finanční transakce České misie vyšší než $ 20.000 a oni mají právo do 14 dní toto rozhodnutí vetovat. Veto může být změněno pouze rozhodnutím členské schůze České misie.

 

c) Dvanáct členů Misijní rady

– Členem misijní rady se může stát aktivní člen České misie, to je ten, který se účastní její činnosti a přispěje za uplynulý rok na Českou Misii nejméně částkou $ 100.

– 8 členů Misijní rady je voleno tajnou volbou členy České misie na výroční členské schůzi.

– 4 členy Misijní rady jmenuje předseda, pokud je to český katolický kněz. Je-li předseda volen z řad členů, toto právo nemá a zbývající 4 členové Misijní rady budou též voleni na výroční členské schůzi.

 

d) Úředníci Misijní rady

Misijní rada má kromě předsedy ještě úředníky: místopředsedu, tajemníka a pokladníka. Tyto úředníky volí členové rady mezi sebou.

 

e) Doplnění Misijní rady

V případě odstoupení člena Misijní rady nebo jeho úmrtí apod. jmenuje předseda náhradníka, který je způsobilý být členem Misijní rady, a který pak bude ve funkci do příštích voleb.

 

f) Povinnosti úředníků

– Předseda řídí veškerou činnost České misie, svolává a řídí členské schůze České misie a Misijní rady, je zodpovědný za hospodaření misie a podává výroční zprávy čestným předsedům.

– Místopředseda zastupuje v případě nepřítomnosti předsedu na schůzích a pomáhá mu v jeho úkolech, má na starosti inventář České misie.

– Tajemník vyřizuje korespondenci, dělá zápisy ze schůzí, vede agendu a archiv organizace, podává výroční hlášení na státní úřady.

– Pokladník vede účetnictví České misie, je zodpovědný za placení daní, placení pojištění a vyhotovení účetní uzávěrky a potvrzení darů členům České misie i ostatním dárcům.

 

g) Schůze Misijní rady

Schůzi misijní rady svolává předseda nebo 2 členové Misijní rady písemně nebo telefonicky týden předem. V naléhavém případě lze schůzi Misijní rady svolat do dvou dnů. Schůze misijní rady se obvykle konají jednou za 2 měsíce. Misijní rada je usnášení schopná při účasti 7 členů. Přítomní členové rozhodují nadpoloviční většinou hlasů. Předseda nehlasuje, pouze rozhodne v případě rovnosti hlasů. Povinností členů Misijní rady je účastnit se schůzí misijní rady a plnit úkoly uložené předsedou případně dalšími úředníky. Člen České misie se může zúčastnit schůze Misijní rady bez hlasovacího práva.

 

 

 

9. ČLENSKÉ SCHŮZE ČESKÉ MISIE

 

a) Řádná členská schůze

Začátkem kalendářního roku (leden – únor) se koná výroční členská schůze České misie (řádná valná hromada). Svolává ji předseda nebo 2 členové Misijní rady tak, že 14 dní předem zašlou všem členům České misie písemnou pozvánku, kde bude datum, čas a místo konání schůze a její program. Členská schůze je usnášení schopná (quorum) je-li přítomno 10% všech členů České misie starších 18 let. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové České misie starší 18 let, kteří jsou fyzicky přítomní. Jakékoli delegace jsou nepřípustné. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Kdo není člen České misie nemůže se členské schůze zúčastnit.

Průběh výroční členské schůze je následující:

1.      Tajemník provede písemně presenci a oznámí usnášení schopnost.

2.      Zahájení schůze modlitbou.

3.      Předseda zahájí schůzi a řídí volbu předsedajícího výroční členské schůze, který nemůže být členem Misijní rady.

4.      Zvolený předsedající se ujme řízení schůze a řídí volbu zapisovatele. Celá schůze se může nahrávat na magnetofon nebo video.

5.      Tajemník přečte zápis z minulé výroční schůze. Předsedající schůze se dotáže přítomných na připomínky k zápisu a požádá o jeho schválení.

6.      Předsedající schůze požádá o zprávy úředníků Misijní rady a revizorů účtů.

7.      Po přednesení zpráv úředníků předsedající schůze zahájí diskusi..

8.      Hlasování o absolutoriu. – Absolutorium znamená zhodnocení odcházejících úředníků hlasováním o důvěře nebo nedůvěře. Komu byla vyslovena v hlasování nedůvěra, nemůže být zvolen do nové Misijní rady.

9.      Koná se volba 8 členů nové Misijní rady:

– Zvolí se 2 sčítací komisaři přítomnými členy.

– Na místě se dávají návrhy na nové kandidáty.

– Bývalý tajemník  zkontroluje  způsobilost   kandidátů (aktivní člen  s příspěvkem $ 100 v posledním roce).

– Kandidáti jsou dotázáni, zda souhlasí s kandidaturou.

– Kandidáti, kteří přijali kandidaturu, jsou napsáni na volební listině.

– Hlasování se provádí tajným způsobem. Kdo je způsobilý volit, má právo označit maximálně 8 osob pro Misijní radu.

– Sčítací komisaři provedou sčítání hlasů. 8 členů, kteří dostanou nejvíce hlasů se stává novými členy Misijní rady.

– Zvolení jsou dotázáni, zda volbu přijímají, pokud někdo odmítne, následuje na jeho místo další kandidát s největším počtem hlasů.

– Misijní rada je uvedena v úřad

– Předseda České misie jmenuje 4 další členy Misijní rady nej-později do první schůze Misijní rady.

10.  Po volbě Misijní rady se řízení členské schůze ujme opět předseda.

11.  Předseda řídí volbu 2 revizorů účtů, kteří nejsou členy Misijní rady. Ti mají právo kdykoli zkontrolovat hospodaření organizace a před výroční členskou schůzí mají povinnost provést celkovou revizi a na schůzi o tom podat zprávu. Každý člen České misie má právo kdykoli nahlédnout do hospodaření a ostatních záležitostí České misie a má právo dostat seznam a adresy všech členů České misie.

12.  Projednají se další návrhy a plány Misie a hlasuje se o tom.

13.  Přednese se závěrečné usnesení.

14.  Členská schůze se zakončí modlitbou

 

 

b) Mimořádná členská schůze

Mimořádnou členskou schůzi může svolat předseda nebo čestný předseda České misie nebo 3 členové misijní rady nebo 10 aktivních členů České misie (s příspěvkem $ 100 v posledním roce). Svolává se tak, že 14 dní předem se zašle všem členům České misie písemná pozvánka, kde bude datum, čas a místo konání schůze a její program. Na mimořádné členské schůzi může být projednán pouze program, kvůli kterému byla svolána. Pro usnášení schopnost a hlasování platí stejná pravidla jako pro řádnou členskou schůzi.

 

10. STANOVY ČESKÉ MISIE

Celé stanovy nebo jejich část mohou být schváleny nebo změněny pouze na řádné nebo mimořádné členské schůzi České misie a to 2/3 většinou přítomných členů České misie.

 

11. HOSPODAŘENÍ ČESKÉ MISIE

 

a) Finanční zdroje pro Českou misii

Zdrojem příjmů jsou sbírky věřících při českých bohoslužbách, dary registrovaných členů České misie, příležitostné dary dobrodinců, předplatné za noviny a dary na tisk a výtěžky z kulturních akcí.

 

b) Využití finančních zdrojů

Finance slouží k zajištění českých bohoslužeb a chodu kanceláře České misie, na měsíční plat pro českého kněze a jeho ubytování, na tisk a distribuci novin, na pomůcky a provoz české školy kardinála Berana, na kulturní činnost a na provoz, údržbu a opravy misijního domu.

 

c) Vyúčtování

Vyúčtování hospodaření České misie předkládá Misijní rada členům na výroční členské schůzi, předseda zasílá vyúčtování čestným předsedům a pokladník předkládá vyúčtování státním a federálním úřadům, pokud to žádají daňové předpisy. Za finance je zodpovědný předseda, s účetnictvím pomáhá pokladník a ten je zodpovědný za správný odvod daní.

 

d) Hospodářský status České misie

Česká misie je nevýdělečnou, nepodnikatelskou organizací (Not for profit organization.)

 

12. ZÁNIK ČESKÉ MISIE

V případě zániku České misie, musí o této skutečnosti rozhodnout řádná nebo mimořádná členská schůze České misie a to 2/3 většinou přítomných členů České misie.  V případě zániku organizace zbytek jejího jmění připadne společnosti stejného účelu, tedy náboženské a kulturní společnosti katolických věřících českého původu podle návrhu české biskupské konference. Přednostně je to Velehrad v Římě, který Českou misii podporoval velkou měrou.

 

13. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ostatní záležitosti České misie se řídí podle: „General Not For Profit Corporation Act of 1986, Effective January 1, 1987 As Amended (Through July 1, 2001 P.A. 92-0033) Jesse White Secretary of State“

 

14. SCHVÁLENÍ STANOV ČESKÉ MISIE

Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi České misie dne 4.ledna 2003.

 

Za správnost:

Předseda – President: Dušan Hladík

Místopředseda – Vice-President:

Tajemník – Secretary: Karel Chrobák